COOKIEBELEID

1. Algemeen

 • 1.1 Dit cookiebeleid (‘ Cookiebeleid ‘) regelt het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën in het kader van uw gebruik van onze website (www.rauwers.be). Deze verwerking wordt uitgevoerd door Rauwers Contrôle SA als verantwoordelijke partij, met maatschappelijke zetel te François Joseph Navez straat 78, 1000 Brusell, België (“Onderneming”, “wij”, “ons”, “onze”), ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0400.438.863 in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van gegevens.
 • 1.2 Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van een apparaat worden opgeslagen en die bepaalde informatie en soms persoonsgegevens bevatten. Wanneer u onze website, gebruikt, dan verzamelen en verwerken wij ook andere persoonlijke informatie dan via cookies en soortgelijke technologieën. Als u meer wilt weten hieromtrent, lees dan ons Privacybeleid.
 • 1.3 Door op “Akkoord” te klikken nadat u op de hoogte bent gesteld van het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën, erkent u dat u dit Cookiebeleid zorgvuldig hebt gelezen en dat u met dit beleid akkoord gaat zonder voorbehoud. Zoals uiteengezet in dit Cookiebeleid, kunt u uw cookievoorkeuren op elk gewenst moment wijzigen.
 • 1.4 We behouden ons het recht voor om dit Cookiebeleid van tijd tot tijd te wijzigen, aan te vullen of te vervangen. Dergelijke wijzigingen, toevoegingen of vervangingen worden u via onze website meegedeeld. Als u het niet eens bent met deze wijzigingen, toevoegingen of vervangingen, vragen we u om een e-mail te sturen naar www.rauwers.be. Als we geen bericht van u ontvangen binnen drie (3) werkdagen nadat de wijzigingen, toevoegingen of vervangingen via onze website, zijn gemeld, wordt u geacht alle wijzigingen, toevoegingen of vervangingen te hebben aanvaard.

   

2. Over welke types cookies heeft men het?

 • 2.1 Er bestaan verschillende soorten cookies. Sommige zijn nodig voor de goede werking van een website, andere dienen voor de verbetering en/of voor de vereenvoudiging van het gebruik: 2.1.1 Cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de sites; 2.1.2 Functionele cookies; 2.1.3 Authenticatiecookies; 2.1.4 Performancecookies; 2.1.5 Doelgroepcookies/cookies van derden.
 • 2.2 Cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de sites van Rauwers Contrôle SA. Deze cookies verzamelen geen enkele informatie betreffende de gebruiker die kan worden gebruikt voor marketingdoeleinden en ze zijn essentieel om de sites te kunnen gebruiken van Rauwers Contrôle SA. Deze cookies zijn vrijgesteld van de instemmingsvereiste, en dit overeenkomstig toepasselijke wetgeving.
 • 2. Over welke types cookies heeft men het? 2.1 Er bestaan verschillende soorten cookies. Sommige zijn nodig voor de goede werking van een website, andere dienen voor de verbetering en/of voor de vereenvoudiging van het gebruik:
 • 2.1.1 Cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de sites;
 • 2.1.2 Functionele cookies;
 • 2.1.3 Authenticatiecookies;
 • 2.1.4 Performancecookies;
 • 2.1.5 Doelgroepcookies/cookies van derden.
 • 2.2 Cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de sites van Rauwers Contrôle SA. Deze cookies verzamelen geen enkele informatie betreffende de gebruiker die kan worden gebruikt voor marketingdoeleinden en ze zijn essentieel om de sites te kunnen gebruiken van Rauwers Contrôle SA. Deze cookies zijn vrijgesteld van de instemmingsvereiste, en dit overeenkomstig toepasselijke wetgeving.
 • 2.3 Functionele cookies bieden de mogelijkheid om de verbindingsgegevens van de gebruiker op te slaan, om de verbinding van de gebruiker met de websites van Rauwers Contrôle SA te beveiligen, en om rechtstreeks assistentie te bieden. Deze cookies verzamelen geen informatie betreffende de gebruiker die kan worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Ook deze cookies zijn vrijgesteld van de instemmingsvereiste.
 • 2.4 Authenticatiecookies bieden de gebruikers de mogelijkheid om zich te identificeren en om toegang te hebben tot een beveiligde inhoud. Deze cookies verzamelen geen informatie betreffende de gebruiker die kan worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Ook deze cookies zijn vrijgesteld van de instemmingsvereiste.
 • 2.5 De performancecookies bieden aan Rauwers Contrôle SA de mogelijkheid om informatie in te zamelen over de wijze waarop de gebruikers surfen op de websites van Rauwers Contrôle SA, en om desgevallend de websites aan te passen en te verbeteren. Rauwers Contrôle SA kan de gebruikers die dit soort cookies gebruiken niet identificeren, en alle gegevens die worden ingezameld door deze cookies worden anoniem verwerkt. Deze cookies verzamelen geen informatie betreffende de gebruiker die kan worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Deze cookies worden geplaatst en gebruikt op basis van de instemming die wordt gegeven door de gebruiker.
 • 2.6 Doelgroepcookies /cookies van derden. Het gebeurt dat Rauwers Contrôle SA reclamecampagnes voert, en dat met name een beroep wordt gedaan op derden die soms cookies kunnen plaatsen (of gelijkaardige technologieën) om zodoende het succes van de campagne te evalueren, of om een doelgerichte reclame te tonen, aangepast aan de interesses van de gebruikers, of om het aantal views per gebruiker te beperken. De links bijvoorbeeld naar de sociale netwerken of naar video’s op Youtube zijn van derden die er desgevallend toe kunnen gebracht worden om cookies te plaatsen op de websites van Rauwers Contrôle SA. Deze cookies worden geplaatst en gebruikt op basis van de instemming die wordt gegeven door de gebruiker.
 • 2.7 Wanneer een gebruiker het gebruik van dit soort cookies weigert, zullen enkel de pagina’s en diensten die deze cookies niet nodig hebben, kunnen aangeboden, weergegeven en gebruikt worden. De delen van de websites van Rauwers Contrôle SA die technisch de mogelijkheid bieden om inhoud van derden te integreren – en dus ook cookies van derden – zullen niet meer toegankelijk zijn, en een bericht zal de gebruikers hiervan op de hoogte brengen.
 • 2.8 Er moet ook een onderscheid worden gemaakt tussen:
 • 2.8.1 Sessiecookies en
 • 2.8.2 Permanente cookies
 • 2.9 Sessiecookies worden automatisch verwijderd van de harde schijf van de computer of van het geheugen van de browser van de gebruiker wanneer hij de verbinding verbreekt en/of zijn browser sluit.
 • 2.10 Permanente cookies worden opgeslagen op de harde schijf van de computer of in het geheugen van de browser van de gebruiker tijdens een beperkte periode (minuten, dagen of jaren) na het verbreken van de verbinding of het sluiten van de browser.

3. Wat en waarom wij verwerken

 • 3.1 Het overzicht hierna toont op gedetailleerde wijze de cookies die worden gebruikt op de website van Rauwers Contrôle SA en de cookies die worden gebruikt door derden.
 • 3.2 Wanneer u onze website, bezoekt en gebruikt, plaatsen wij cookies of gebruiken wij vergelijkbare technologieën waarmee wij persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken. Dergelijke cookies en soortgelijke technologieën omvatten:
 • 3.3 U kunt voorkomen dat cookies worden geplaatst of reeds geplaatste cookies verwijderen door uw instellingen in uw browser aan te passen Hulp bij het aanpassen van deze instellingen is te vinden op de website van de browser die u gebruikt. Houd er rekening mee dat het niet toestaan van cookies bij het bezoeken van de website ertoe kan leiden dat sommige of alle functies van de website niet goed werken.

4. Naar wie wij sturen?

 • 4.1 Het is mogelijk dat wij vertrouwen op derde verwerkers om u de website te verstrekken (zoals online opslag of een nieuwsbriefdienst). We zullen ervoor zorgen dat derde verwerkers uw persoonsgegevens alleen namens ons mogen verwerken na schriftelijke instructies van ons. We garanderen dat alle derde verwerkers met zorg worden geselecteerd en opgeleid zijn over het belang van de veiligheid en de integriteit van uw persoonsgegevens.
 • 4.2 We kunnen geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens verzenden naar andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken voor het verbeteren van producten en services, en om de marketing, weergave en verkoop van die goederen en services aan te passen.

5. Waar wij verwerken

 • 5.1 We kunnen uw geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overdragen aan organisaties buiten de EER. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij zorgen voor passende voorzorgsmaatregelen om de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens te waarborgen en om alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens te waarborgen die u onder de toepasselijke dwingende wetgeving zou kunnen genieten.

6. Hoe wij verwerken

 • 6.1 We zullen ons uiterste best doen om alleen die persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de doelen te bereiken die in dit Privacybeleid worden genoemd. Wij zullen uw persoonsgegevens op een wettige, eerlijke en transparante manier verwerken. We zullen ons uiterste best doen om de persoonsgegevens accuraat en up-to-date te houden.
 • 6.2 Uw persoonsgegevens worden alleen zolang verwerkt als nodig is om de in dit Privacybeleid vermelde doelstellingen te bereiken of tot het moment waarop u uw toestemming voor verwerking intrekt. Houd er rekening mee dat intrekking van de toestemming kan betekenen dat u niet langer het geheel of een deel van de website kunt gebruiken. Als u zich hebt geregistreerd bij onze website, dan zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen als u uw profiel verwijdert, tenzij een wettelijke of regelgevende verplichting of een rechterlijke of administratieve maatregel ons verhindert dit te doen.
 • 6.3 We zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onbedoeld verlies, sabotage of vernietiging. Ons personeel of het personeel van onze derde verwerkers zullen uw gegevens uitsluitend raadplegen op een ‘need-to-know’ basis en dergelijke raadpleging is onderworpen aan strikte vertrouwelijkheidsverplichtingen. U begrijpt echter dat veiligheid en beveiliging louter inspanningsverplichtingen zijn die nooit kunnen worden gegarandeerd.

7. Uw rechten

 • 7.1 U hebt het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die door ons worden verwerkt en die betrekking hebben op u. . Latere verzoeken om toegang die aan ons gericht zijn en die duidelijk zijn ingediend om ons overlast of schade te berokkenen, worden niet behandeld.
 • 7.2 U hebt het recht om te vragen dat eventuele persoonsgegevens die niet juist zijn, gratis worden gecorrigeerd. Als u zich hebt geregistreerd bij onze website, kunt u veel van deze gegevens zelf corrigeren via uw profiel. Als een verzoek om correctie wordt ingediend, dan dient dit vergezeld te gaan van een bewijs van de gebrekkige aard van de gegevens waarvoor de correctie wordt gevraagd.
 • 7.3 U hebt het recht om de toestemming die u ons hebt gegeven in te trekken, maar deze intrekking heeft geen invloed op de gegevens die wij reeds via cookies of soortgelijke technologieën hebben verzameld op basis van uw voorafgaande toestemming. Als u niet langer wilt dat wij gegevens verzamelen via cookies of vergelijkbare technologieën, kunt u uw browserinstellingen op elk gewenst moment wijzigen of uw cookies verwijderen.
 • 7.4 Als de beoogde verwerking als direct marketing wordt aangemerkt, hebt u het recht om zich kosteloos en zonder rechtvaardiging tegen dergelijke verwerking te verzetten.
 • 7.5 U hebt het recht om te verzoeken dat persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden verwijderd als ze niet langer nodig zijn in het kader van de in dit Privacybeleid uiteengezette doelstellingen of als u uw toestemming voor verwerking intrekt. U moet er echter rekening mee houden dat een verzoek om verwijdering door ons zal worden beoordeeld aan de hand van wettelijke of regelgevende verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die in tegenspraak kunnen zijn met dergelijke verwijdering.
 • 7.6 In plaats van een verwijdering kunt u ook vragen dat we de verwerking van uw persoonsgegevens beperken als (a) u de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de vermelde doeleinden maar u ze nodig om uzelf te verdedigen bij gerechtelijke procedures.
 • 7.7 Als u een verzoek wilt indienen om een of meer van de hierboven genoemde rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar www.rauwers.be. Een dergelijk verzoek moet duidelijk aangeven welk recht u wenst uit te oefenen en moet de redenen daarvoor vermelden als dit vereist is. Het moet ook worden gedateerd en ondertekend en vergezeld gaan van een gescande digitale kopie van uw geldige identiteitskaart die uw identiteit bewijst.
 • 7.8 We zullen u onmiddellijk op de hoogte brengen van de ontvangst van dit verzoek Als het verzoek geldig blijkt, zullen we er zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van het verzoek, gevolg aan geven.
 • 7.9 Als u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres www.rauwers.be. Als u niet tevreden bent met ons antwoord, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit (Lijst van GBA per land: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).
 • 7.10 Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming of een contract en de verwerking op geautomatiseerde wijze gebeurt, heeft u het recht om de persoonsgegevens over u die u ons hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat en hebt u het recht, voor zover technisch mogelijk, om deze gegevens rechtstreeks naar een andere serviceprovider te versturen.